Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARLARI HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU TARAFINDAN KARARA BAĞLANAN HUSUSLARIN YENİDEN İNCELEMEYE ALINMASINA İLİŞKİN BİR HÜKÜM YOKTUR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-222

“4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fırkasında Kurumun, itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Aynı Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği hükme bağlanmış olup, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 57’nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.

 

Başvuru sahibi Ö… İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – M… K.. İnşaat Mad. Haz. Bet. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının itirazen şikâyet dilekçesinde “İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda hata ve eksiklik bulunduğu, bu kapsamda, yeterlik bilgileri tablosunda; vekâletname bilgilerinin bulunmadığı, beyan edilen vekâletnamenin geçersiz olduğu ve bu vekâletnamedeki bilgilerin vekil sıfatıyla ihaleye katılan kişiye ait olmadığı, bilanço ve ciro bilgilerine yer verilmediği, bu bilgilerin ait olduğu yılların belirtilmediği,

 

Bilanço bilgilerinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesindeki yeterlik kriterlerini karşılamadığı, bilanço belgelerinin anılan Yönetmeliğin 35’inci maddesine uygun şekilde düzenlenmediği ve sunulmadığı” hususlarına yer verildiği, bu hususlara ilişkin olarak da daha önce İ… İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1558 sayılı Kurul kararı ile gerekli incelemenin yapıldığı görülmüştür.

 

Anılan Kanun uyarınca, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçesini belirtmek suretiyle verilen nihai karar ile uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmakta olup, Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Yapılan incelemede, itirazen şikâyet başvurusunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/ UY.I-1558 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı ve idari yargı mercilerine konu edilmesi gereken başvurunun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”