Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARLARINA İTİRAZ HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU KARARLARINA İTİRAZ NİTELİĞİNDEKİ BAŞVURULAR GÖREV YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1042

“Yapılan incelemede başvuru sahibi A… A.Ş.nin 19.08.2022 tarihli itirazen şikâyet başvurusundaki 4’üncü, 5’inci, 6’ncı ve 7’nci iddiasında yer verdiği hususların 02.09.2021 tarihli 2021/UY.I-1631 sayılı ile 2021/UY.I-1632 sayılı Kurul kararlarında incelenen hususlara yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu ayrıca vurgulanmıştır.

 

Bu kapsamda, başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddiaların yukarıda yer verilen 02.09.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1631 sayılı ile ve 2021/UY.I-1632 sayılı Kamu İhale Kurulu kararlarına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı ve 7’nci iddialarının görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”