Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARLARINA İTİRAZ HK.

KARAR: HERHANGİ BİR SEBEPLE KURUL KARARLARINA KARŞI İTİRAZ NİTELİĞİNDEKİ BAŞVURULARIN KURUMCA İNCELENMESİ VE YENİ BİR KURUL KARARI ALINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1141

“…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesindeki hüküm uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle mümkün olup, herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve bu başvuru nedeniyle başvuruya konu Kurul kararını değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak anılan Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

 

Yapılan incelemede, G… Ltd. Şti.nin itirazen şikayet başvurusunda; A… A.Ş.nin sunmuş olduğu belgelerdeki bilgi eksikliğinin ihaleyi gerçekleştiren idarece tamamlatılarak 24.08.2022 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmaması gerektiğine ilişkin iddiaların 02.02.2022 tarihli ve 2022/UH.I-195 sayılı kararının iptaline yönelik olarak A… A.Ş. tarafından açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar gereklerini yerine getirmek üzere alınan 22.06.2022 tarihli ve 2022/MK-200 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında değerlendirilen hususlara ilişkin olduğu ve bu bakımdan söz konusu itirazen şikayet başvurusunun 22.06.2022 tarihli ve 2022/MK-200 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde belirttiği iddia yönünden 4734 sayıl Kanun’un 57’nci maddesi uyarınca ilgili Kurul kararına karşı başvuru sahibi tarafından dava yoluna başvurulması gerektiği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan iddiaya ilişkin başvurunun görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”