Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARLARINA İTİRAZ HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU TARAFINDAN KARARA BAĞLANAN HUSUSLARA İTİRAZ İÇİN YARGISAL DENETİM YOLUNUN İŞLETİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UY.II-12O7

“… şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçesini belirtmek suretiyle verilen nihai karar ile uyuşmazlığın idari başvuru aşamasında sonuçlandırıldığı, Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir hüküm bulunmadığı ve Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin analizler içerisinde yer alan malzeme nakliye giderinin tevsikini Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.005/K-1 nakliye pozunda yer alan formüle göre yaptığı, ancak bahse konu pozun tarifine bakıldığında formüldeki 100 metrelik mesafenin kazı birim fiyatlarına dahil olduğunun görüldüğü, bu nedenle isteklinin kullandığı formülde nakliye mesafeleri 100 metre eksik hesaplandığından açıklamanın yerinde olmadığı yönündeki iddiasının 07.07.2022 tarihli ve 2022/UY.II-854 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı ve Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddedilmesi gerekmektedir.”