Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU KARARLARINA İTİRAZ HK.

KARAR: HERHANGİ BİR SEBEPLE KAMU İHALE KURULU KARARLARINA KARŞI İTİRAZ NİTELİĞİNDEKİ BAŞVURULARIN KURUMCA İNCELENMESİ VE KURULCA KARARA BAĞLANAN HUSUSLARI DEĞİŞTİREN VEYA ONAYAN NİTELİKTE YENİ BİR KURUL KARARI ALINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1428

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54 ve 57

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği,  aynı Kanun’un 57’nci maddesinde ise şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği hüküm altına alınmış; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de yer alan “4734 sayılı Kanunun 57’nci maddesi uyarınca Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir” açıklaması ile de Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu ayrıca vurgulanmıştır.

Başvuru sahibinin dilekçesinde belirtilen söz konusu iddianın B… Temizlik Yemek Organizasyon Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 12.09.2022 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 28.09.2022 tarihli ve 2022/UH.II-1171 sayılı Kurul kararında yer alan 5.a.1 ve 5.a.4 iddiaları kapsamında eşit muamele ilkesi çerçevesinde incelendiği ve anılan kararın B bölümünde “B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir. ifadelerine yer verilerek sonuçlandırılmış olması sebebiyle Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Anılan Kanun hükmü uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle yapılabilecektir. Herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve Kurulca karara bağlanan hususları değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün olmadığından, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak anılan kamu ihale mevzuatı çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı anlaşılmaktadır.”