Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU’NUN VEREBİLECEĞİ KARARLAR HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU’NUN VEREBİLECEĞİ KARARLAR SINIRLI SAYI İLKESİNE TABİDİR.

KARAR NO : 2014/3064

KARAR TARİHİ : 02.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

…Davacının, bu süreçte, ihalenin iptaline ilişkin kararın kaldırılması amacıyla da davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun reddine ilişkin 17/07/2013 tarih ve 2013/UY.III-2953 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 18/02/2014 tarih ve E:2013/1273, K:2014/130 sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği, anılan kararın davacı tarafından temyiz edildiği, ve Dairemizin 02/10/2014 tarih ve E:2014/2170, K:2014/3065 sayılı kararıyla onandığı, karar düzeltme incelemesinin henüz yapılmadığı, sonuç itibarıyla yasal sürecin devam ettiği görülmektedir.

Bu durumda; 4734 sayılı Kanun‘daki yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca, Kamu İhale Kurulu’nun; ihale işlem ve kararlarını mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, anılan Kanun’un 54. maddesinde belirtilen kararlardan birini almakla zorunlu bulunduğu; itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu’nun hangi kararları alacağının Kanun ile tahdidi bir biçimde sayıldığı, bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar türüne yer verilmemesi karşısında, itirazın incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün hukuki dayanağı bulunmadığının açık olduğu; bu itibarla, davacının Kuruma yaptığı başvurunun, ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle itirazın esasına yönelik incelemeye geçilmeyerek, Kanun’un 54. maddesi uyarınca bir karar alınmaksızın, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, anılan ihalenin iptali kararının kaldırılması amacıyla davalı idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nce verilen ret kararının temyiz aşamasında onandığı ve karar düzeltme sürecinin henüz sonuçlanmadığı, nihayetinde davacıların itirazen şikâyet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararına gerekçe olan ihalenin iptaline ilişkin işlemin yargısal denetiminin tamamlanmadığı göz önünde tutulduğunda, davacının hak arama hürriyetinin ortadan kaldırıldığı donucuna varılmaktadır.