Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU’NUN KARARLARI HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU’NUN KARARA BAĞLADIĞI HUSUSLARI İTİRAZEN ŞİKÂYET ÜZERİNE YENİDEN İNCELEME GÖREVİ YOKTUR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-954

“… mevzuat ve incelenen ihalede tesis edilen işlemler bir arada değerlendirildiğinde, Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan incelemelerin başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen konular ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından yürütüldüğü, incelenen ihaledeki itirazen şikayet konusunun, “gerek başvuru sahibinin kendi sunduğu ve gerekse ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahiplerinin sunmuş olduğu iş deneyim belgelerine konusu işin tanımının İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan benzer iş tanımına uygun görülmesi/görülmemesi gerektiği ve şikayete konu ihaleye ilk başvuruyu yapan isteklinin başvurusu sonucunda alınan 2022/UH.I-742 sayılı Kurul kararında başvuru ehliyetine yönelik değerlendirmeye yer verilmemesi hususları olduğu dikkate alındığında, Kurulun bu konudaki iradesinin ve idari işleminin belli olduğu, başvuru sahibinin dilekçesinde yer verilen iddiaların 22.06.2022 tarih ve 2022/UH.I-742 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının 22.06.2022 tarih ve 2022/UH.I-742 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan başvuruya ilişkin olarak yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı anlaşıldığından, anılan hususa yönelik itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”