Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU’NUN YETKİSİ HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU MEVZUAT GEREĞİNCE KENDİSİNE VERİLEN YETKİ SINIRLARI İÇİNDE KARAR VERMELİDİR.

KARAR NO : 2015/1863

KARAR TARİHİ : 15.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

…Diğer taraftan, yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kamu İhale Kurulu itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyebilir. Bunun dışında Kamu İhale Kurulu’nun başvurucunun iddia etmediği bir konuyu re’sen inceleme ve bu konuda bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, davacının itirazen şikâyet başvurusunda “İhalede tek geçerli teklifin olması ve dolayısıyla rekabetin gerçekleşmemesi nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği” yolunda bir iddiasının olmaması ve bu hususun eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği kapsamında yapılacak incelemeye dâhil olmaması karşısında Kamu İhale Kurulu bu gerekçeyle uyuşmazlığa konu ihalenin iptaline karar veremeyecektir.

Bu durumda, Kamu İhale Kurulu’nun yukarıda yer verilen gerekçelerle itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki uyuşmazlığa konu kararını, ihalede tek geçerli teklifin olması ve rekabetin gerçekleşmemesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerekirken aksi yönde hareket edilerek itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği gerekçesiyle iptal eden Mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.