Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURUMUNUN VEREBİLECEĞİ KARARLAR HK.

KARAR: KAMU İHALE KURUMUNUN VEREBİLECEĞİ KARARLAR SINIRLI SAYIDA İLKESİNE TABİDİR.

KARAR NO : 2014/3228

KARAR TARİHİ : 23.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

(Danıştay 13. Dairesi)

4734 sayılı Kanun‘daki yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca, Kamu İhale Kurulu’nun; ihale işlem ve kararlarını mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, anılan Kanun’un 54. maddesinde belirtilen kararlardan birini almakla zorunlu bulunduğu; itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu’nun hangi kararları alacağının Kanun ile tahdidi bir biçimde sayıldığı; bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar türüne yer verilmemesi karşısında, itirazın incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün hukuki dayanağı olmadığının açık olduğu; bu itibarla, davacı şirketin Kuruma süresinde yaptığı başvurunun, ihalenin idarece iptal edildiği gerekçesiyle, Kanun’un 54. maddesi uyarınca bir karar alınmaksızın, karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karara bağlanmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; Kamu İhale Kurulu tarafından dava konusu kararın verildiği tarihte ihalenin iptaline karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun idarenin kayıtlarında olup henüz karara bağlanmadığı, bu itibarla, ihalenin iptaline yönelik işlemin iptal edilmesi ihtimalinin de bulunduğu bir durumda, davacının başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilerek hak arama hürriyetinin engellendiği görülmektedir.