Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURUMU’NA BAŞVURU HK.

KARAR: İDARECE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İDARİ İŞLEM TESİS EDİLMEDEN KAMU İHALE KURUMU’NA BAŞVURUDA BULUNULMASI HALİNDE YAPILAN BAŞVURU KURUMUN GÖREV ALANINA GİRMEZ

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UM.I-1019

“… mevzuat hükümlerinden İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından Kanun’un 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği, şikayet başvurusunun ise başvuru sahibinin şikayete konu idari işlemin farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren diğer hallerde on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi isteklinin 2’nci iddiasına idareye yapmış olduğu şikayet dilekçesinde yer vermediği, iddianın tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olduğu, idareye şikâyet başvurusu ve sonrasında Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle ihale komisyonu tarafından alınmış kesinleşen ihale komisyonu kararının bulunmadığı, iddia konuları ile ilgili olarak idare tarafından 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca tesis edilmiş kesin ve icrai nitelikte bir işlem bulunmadığı ve idarece yürütülmesi zorunlu bir idari işlem tesis edilmeden Kurum’a (05.08.2022) başvuruda bulunulduğu, dolayısıyla bu aşamada şikâyete konu edilebilecek nitelikte bir idari işlem bulunmaksızın yapılan başvurunun anılan Kanun’un 53’üncü maddesi çerçevesinde Kurum’un görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”