Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURUMU’NA İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: KAMU İHALE KURUMU’NA ADAY, İSTEKLİ YA DA İSTEKLİ OLABİLECEKLER İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER.

KARAR NO : 2015/3416

KARAR TARİHİ : 14.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54, 56

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden, “S. Belediyesi Hizmet Binası, Nikah Salonu ve Zemin Altı Otopark İnşaatı İşinde Çevre Düzenleme ve Meydan Geçici Kabul Eksik Ve Kusurlu İmalatların Yapım işi” ihalesinin ilk olarak 2014/149921 ihale kayıt numarası ile açık ihale usulüyle yapıldığı ve davacı şirketin bu ihaleye katılarak en avantajlı teklifi sunduğu, söz konusu ihalenin sonuçlandırmayarak idarece iptal edildiği, bu işleme karşı davacı şirket tarafından itirazen şikâyet ve dava yollarına başvurulmadığı, aynı işe ilişkin ihalenin bu kez 2015/4796 ihale kayıt numarası ile pazarlık usulüne göre idarece davet edilen istekliler arasında 19.01.2015 tarihinde yeniden yapıldığı, bu durumun davacı şirket tarafından öğrenilmesi üzerine kendilerinin ihaleye davet edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet reddi üzerine Kurul kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Aktarılan düzenlemelere göre, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanun’da dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunmaları gerekmekte ise de, başvuruda bulunabilmek için aranan “aday”, “istekli” veya “istekli olabilecek” sıfatını taşımayan kişi, kurum ve kuruluşlar yönünden idari başvuru zorunluluğu bulunmadığından bu kişilerin doğrudan dava açmaları mümkündür.

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun‘da öngörüldüğü biçimde aday, istekli ya da istekli olabilecekler arasında bulunmayan davacı tarafından Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması mümkün olmadığından, doküman almayan davacının başvurusunun ehliyet yönünden reddinde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 03.04.2015 tarih ve E:2015/281, K:2015/442 sayılı kararının BOZULMASINA, davanın REDDİNE, …