Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKÂYET HK.

KARAR: KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU YAPILAN HALLERDE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU NİHAİ KARARLA SONUÇLANDIRILMADAN SÖZLEŞME İMZALANAMAZ

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-679

“İncelenen ihalede EKAP üzerinden 18.04.2022 tarihinde isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararında 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin belirtildiği, başvuru sahibi tarafından 27.04.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 28.04.2022 tarihli kararın aynı tarihte başvuru sahibine EKAP üzerinden tebliğ edildiği, başvuru sahibi tarafından 09.05.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece 06.05.2022 tarihinde K… Limited Şirketi ile sözleşme imzalandığı görülmüştür.

mevzuat hükümlerinden, idareye şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikâyet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşmenin imzalanamayacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan tespitler ve kamu ihale mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda, başvuru sahibi tarafından süresi içerisinde yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararın tebliğinden itibaren idarece 10 günlük süre beklenilmeden 06.05.2022 tarihinde sözleşmenin imzalanmasının yukarıda aktarılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.”