Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURUMU’NUN GÖREV ALANI HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİ İŞLEMİNDEN ÖNCE İDAREYE BİR ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNULMAMIŞSA VE İPTAL KARARI İTİRAZEN ŞİKÂYET ÜZERİNE ALINMAMIŞSA BAŞVURU KONUSU HUSUS KAMU İHALE KURUMUNUN GÖREV ALANINDA BULUNMAZ

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-386

“Başvuru sahibi tarafından sunulan başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, 25.02.2022 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen ihale kararının iptali yazısında “İhalede tek geçerli teklif olduğu ve yeterli rekabet gerçekleşmediğinden 4734 sayılı Kanunun 5 maddesi uyarınca İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur ilkesi uyarınca yeterli rekabet ortamı oluşmadığından ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği başvuruya konu ihalenin iptali kararının Kurumun görev alanında olup olmadığının anlaşılabilmesi için ihalenin iptali kararı öncesinde idareye yapılmış olan herhangi bir şikâyet başvurusu olup olmadığı konusunda idareden bilgi talep edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 17.03.2022 tarihli ve 4978 sayılı yazıdan ihalenin iptali işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.”