Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURUMU’NUN GÖREV VE YETKİ ALANI HK.

KARAR: USULÜNE UYGUN OLARAK SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE YÖNELİK BAŞVURULAR KAMU İHALE KURUMU’NUN GÖREV VE YETKİ ALANINA GİRMEZ

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-300

“Başvuru sahibinin; idarece sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleştirilen işlemlere yönelik başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle; usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, başvuru dilekçesinin Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı (idareye yapılan şikayet başvurusunun ve idarece şikayet başvurusuna verilen cevabın bir örneğinin bulunmadığı), başvuru sahibinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer almadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”