Karar No : 2015/1946

Karar Tarihi : 22.05.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 10

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu ancak ihale dokümanında belirtilmiş ise numune değerlendirmesi yoluyla yapabilecektir.

(Danıştay 13. Dairesi)

Uyuşmazlık konusu ihalede İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri içerisinde isteklilerden numune, katalog, broşür gibi tanıtım materyalinin istenilmediği ve isteklilerin teklif edecekleri kalemlere ilişkin olarak Teknik Şartname maddelerinin yazılı olarak cevaplandırılmak suretiyle teklifle birlikte sunulacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. İsteklilerce teklif edilen ürünün idarece Teknik Şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin tespitin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirmesi yoluyla yapılabilmesinin yanısıra ürünlerin teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapılabileceği, ancak bu konuda takdir yetkisinin idarelere ait olduğu ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirilmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun da ihale dokümanında düzenlenmesi gerektiği, bundan başka ürüne ilişkin teknik değerlendirmenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ya da muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilmesi durumunda idarece ürünün Teknik Şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığının değerlendirileceği açıktır. Dava konusu ihalede numune, teknik doküman veya Teknik Şartnameye uygunluk cevapları yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu belge ve bilgiler açısından teklifin uygun olup olmadığına ilişkin bir belirleme yapılamayacağından isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin teknik Şartnameye uygunluk denetiminin idarenin yetki ve sorumluluğunda olmak kaydıyla muayene ve kabul aşamasında yapılması gerekmekte olup, itirazen şikayet başvurusunun reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.