Hakkakul Logo Beyaz

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi dikkate alınarak kamu yararı amacıyla ihalenin iptaline karar verilebilir.

Karar No : 2014/3049

Karar Tarihi : 01.10.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5, 16

(Danıştay 13. Dairesi)

Uyuşmazlık konusu olayda, dört isteklinin teklif vermesiyle rekabetin sağlandığı anlaşılan söz konusu ihalede, işin yaklaşık maliyeti ile ihale sürecinin son aşamasında tek geçerli teklif olarak belirlenen davacı şirkete ait teklif ve çeşitli nedenlerle teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif fiyatları karşılaştırıldığında, idarece, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi dikkate alınarak kamu yararı amacıyla ihalenin iptaline karar verildiğinden; bu kararın ihale mevzuatına uygun bulunmasına dair dava konusu Kamu İhale Kurulu Kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.