Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİRKET ORTAKLARININ KARDEŞ OLMASI HK.

KARAR: TÜZEL KİŞİLİĞİ FARKLI İKİ AYRI ŞİRKETİN ORTAKLARININ KARDEŞ OLMASI DURUMUNDA AYNI İHALEYE TEKLİF VERMELERİNİ ENGELLEYEN BİR DÜZENLEME YOKTUR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-178

“Yapılan incelemede Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş tüzel kişiliği farklı iki ayrı şirketin ortaklarının kardeş olması durumunda aynı ihaleye teklif vermelerini engelleyen bir düzenlemenin 4734 sayılı Kanun’da bulunmadığı, kaldı ki mezkur şahısların farklı adreslerde ikamet ettikleri anlaşıldığından birlikte teklif hazırladıklarına ve başvuruya konu ihaleye alternatif teklif sunduklarına ilişkin bir karine bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen bilgilere göre A…  Ltd. Şti. ile M… Ltd. Şti.nin adreslerinin, telefon ve faks numaralarının farklı olduğu, söz konusu ihalenin e-teklif olarak yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak sunulacağı, yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin ve yeterlik kriterlerinin standart forma uygun olarak doldurulacağı göz önüne alındığında anılan isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda vekaletnameye ilişkin olarak bir beyanın bulunmadığı, adı geçen isteklilerin ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerini farklı IP adresi üzerinden gerçekleştirdikleri,  geçici teminat ve banka referans mektuplarının farklı bankalar tarafından düzenlendiği, A… Ltd. Şti. tarafından meslek mensubu onaylı herhangi bir belgenin idareye sunulmadığı, bu durumda ilgili isteklilerin muhasebecilerinin aynı kişi olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin yapılamayacağı, kaldı ki muhasebecilerinin aynı olması durumunda da birlikte hareket ettikleri sonucunun çıkartılamayacağı, kardeş oldukları tespit edilen şahısların da farklı adreslerde ikamet ettikleri dikkate alındığında aktarılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”