Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRESİ HK.

KARAR: KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRESİ; İHALE KONUSU İŞİN KABUL TARİHİ, GARANTİ SÜRESİ ÖNGÖRÜLEN İŞLERDE İSE GARANTİ SÜRESİ DİKKATE ALINMAK SURETİYLE İDARE TARAFINDAN BELİRLENİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-110

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesinin altıncı fıkrasında, kesin teminat mektuplarının süresinin, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmelik ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin 11.1.2’nci maddesinde, kesin teminat mektubunun süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenerek sözleşme tasarısına yazılması gerektiği belirtilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 11.1.2’nci maddesinde, kesin teminat mektubu süresinin boş bırakıldığı ve bu şekilde teminat süresi belirlenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55’inci maddesi ile aynı Yönetmelik ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin 11.1.2’nci maddesine uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, kesin teminat süresine ilişkin idarece yapılacak belirlemenin, sözleşmeye davet yazısında belirtilerek, sözleşmeye davet aşamasında bu aykırılığın giderilebileceği anlaşılmıştır. Öte yandan, kesin teminat süresinin teklif fiyatlarının oluşturulmasına engel olacağı ileri sürülebilse de; her şeyden önce, 4735 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde kesin teminatın ne şekilde iade edileceği hükme bağlanmış, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşmenin 11.4’üncü maddesinde benzer hükme yer verilmiştir. Tip Sözleşmenin 20’inci maddesinde, teslim ve muayene işlerinin ne kadar süre içinde yapılması gerektiğinin dokümanda belirtilmesi gerektiği düzenlenmiş, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nde kabul başvurusunun ne zaman yapılacağı ve başvuru sonrasında sürecin ne şekilde ilerleyeceği belirlenmiştir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde iş bitim tarihi işe başlama tarihinden itibaren 33 ay olarak düzenlenmiş, söz konusu Tasarı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’inci maddesinde yer alan düzenleme ile de, işin tamamlanmasının ardından yüklenicinin bir dilekçe ile idareye başvuracağı, idarenin bu dilekçenin idareye ulaşması üzerine idarenin on iş günü içinde işi teslim alacağı, işin teslim edildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde muayene ve kabul yapılarak kesin hesap raporunun çıkarılacağı belirtilmiştir. Bu işte herhangi bir garanti süresi de öngörülmemiştir.

 

İhale dokümanında yer verilen düzenlemelerden, ihale konusu işin bitim tarihinin işe başlama tarihinden itibaren 33 ay olarak belirlendiği, bu sürenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26.2’nci maddesi uyarınca; ihale konusu işin süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden teklif alınan bir hizmet alımı işi olması nedeniyle işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılmasının mümkün olmadığı hususu ile Sözleşme Tasarısı’nın 20’inci maddesinde işin tamamlanmasının ardından işin kabulünün ne kadar süre içerisinde yapılacağının belirlendiği hususları dikkate alındığında işin kabulünün ne zaman yapılabileceğinin istekliler tarafından hesaplanabilir nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kesin teminat süresinin Sözleşme Tasarısı’nda belirtilmemesine ilişkin eksikliğin, sözleşmeye davet yazısında giderilebileceği de göz önünde bulundurulduğunda söz konusu durumun teklif fiyatı oluşturulmasına ve sunulan tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesine engel nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”