Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFLERİN KESİNLEŞEN İHALE DOKÜMANINA GÖRE HAZIRLANMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ KESİNLEŞEN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN HAZIRLAMALIDIR.

KARAR NO : 2014/1239

KARAR TARİHİ : 27.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55, 56

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin dokümanlarda, ihale konusu işte 68 personel çalıştırılacağının belirtildiği, dokümanlarda kaç adet özürlü personel çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, birim fiyat teklif cetveli standart formunda da işçilik giderleri için tek bir satırın ayrıldığı, gerek davacı gerekse ihaleye katılan diğer istekliler tarafından söz konusu ihale dokümanlarına yönelik herhangi bir şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı görülmektedir.

İhale dokümanları, herhangi bir şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın kesinleştikten sonra, ihaleye katılacak olan istekliler yönünden bağlayıcı bir nitelik taşıyıp istekliler tarafından verilecek tekliflerin bu dokümanlar esas alınarak verilmesi gerekmekte ve beklenmektedir. Aksi takdirde, ihale dokümanında yer almayıp herhangi bir mevzuatta yer alan hususların ihale sürecinde istekliler tarafından doğrudan dâhil edilmesi 4374 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde yer bulan ilkeleri ihlal edip isteklilerin eşit şartlarda yarışmasından ziyade haksız bir rekabete yol açacağı aşikârdır.

Ayrıca davacının teklif sunarken esas almış olduğu 4857 sayılı Kanun hükümleri gerek ihale dokümanlarının alındığı tarihte, gerekse tekliflerin sunulduğu tarihte yürürlükte olup ihale dokümanındaki bu eksikliğe ilişkin davacı şirketin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunma imkanı varken bu hakkı kullanmayarak söz konusu ihale dokümanına uygun olarak teklif vermeyi kabul ettiği anlamına varılması gerekir.

Bu itibarla, ihale konusu işte çalıştırılacak engelli işçilere ait işveren hissesine düşen prim tutarının Hazinece karşılanacak olan kısmının olağan işçilik maliyetinden düşülmesi suretiyle belirlenen teklif bedeli asgari işçilik maliyetini karşılamadığından, teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacıların yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun birinci iddiaya yönelik olarak reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır…