Hakkakul Logo Beyaz

KESİNLEŞEN İHALE KOMİSYONU KARARI HK.

Karar: KESİNLEŞEN İHALE KOMİSYONU KARARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ HANGİ NEDENLERLE UYGUN BULUNDUĞUNA YER VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİR HÜKÜM YOKTUR

Karar No : 2023/UH.II-92

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 40

“İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden şikâyete konu ihalenin 3 yıl süre ile Polatlı-Konya hat kesiminde tesis edilen yüksek hızlı tren sinyalizasyon, haberleşme, GSM-R ve Ankara CTC kumanda merkezi sistemleri ile alt sistemlerinin bakım işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi olduğu, ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve elektronik ortamda teklif alınarak açık ihale usulü ile 14.10.2022 tarihinde gerçekleştirildiği, işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) gün olduğu, söz konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, G… Gıda Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan etmesi gereken belge ve bilgilere yer verilmediği ve geçici teminatını beyan etmediği için teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 16.11.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin S… Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Y… M… İnş. ve San. A.Ş.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

16.11.2022 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararında teklifi değerlendirme dışı bırakılan G… Gıda Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin hangi gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığının ayrıntısına yer verildiği, S…. Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş.nin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve kendisinden aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının istendiği, sunulan açıklamaların incelendiği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi ve ilgili mevzuata uygun bulunduğu ifade edilerek aşırı düşük açıklamalarının kabul edildiğinin belirtildiği, ancak anılan isteklinin hangi bileşene ilişkin hangi tür açıklama yaptığı bilgisinin yer almadığı görülmüştür.  

 

Yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde ihale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunacağı, kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığını, ihale yapılmamış ise nedenlerinin belirtileceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin ikinci kısım birinci bölümünde yer alan “Yapım İşi İhalelerine İlişkin Özel Hususlar”a ilişkin kısımda ise aşırı düşük açıklamaları kabul edilmeyen isteklilerin açıklamalarının kabul edilmeme gerekçesinin sadece mevzuatın ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır. Her ne kadar Tebliğ’de yapım işlerine ilişkin özel hususların yer aldığı bölümde açıklanmış olsa da hizmet alımı ihalelerinde de aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeme gerekçelerine ilişkin detaya kesinleşen ihale komisyonu kararında yer verilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

Mevzuatta aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi usullerle yapıldığı ve hangi nedenlerle uygun bulunduğuna ilişkin ayrıntının kesinleşen ihale komisyonu kararında yer verilmesi gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı anlaşıldığından, şikayete konu ihalede aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi yöntemlerle yapıldığı ve hangi gerekçelerle kabul edildiği detayına kesinleşen ihale komisyonu kararında yer verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edildiğinden söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.”