Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KİŞİNİN TİCARET SİCİLİNDEKİ KAYDI HK.

KARAR: KİŞİNİN TİCARET SİCİLİNDE GERÇEK KİŞİ TACİR OLARAK KAYDININ BULUNMASI BELGEYE KONU İŞTE FİİLEN GÖREV YAPMADIĞI SONUCUNU DOĞURMAZ

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-965

“Özel ortak N… Ö… tarafından iş deneyimini tevsik için iş denetleme belgesi sunulduğu, iş denetleme belgesi üzerinde belgeyi düzenleyen idarece belgeye konu işte N… Ö…’in 23.10.2017-20.11.2018 tarihleri arasında Saha Mühendisi olarak görev yaptığının belirtildiği, söz konusu kişinin ticaret sicilinde gerçek kişi tacir olarak kaydı bulunmasının belgeye konu işte fiilen görev yapmadığı sonucunu doğurmayacağı, idareler tarafından düzenlenen belgelerin aksi ispat edilinceye kadar hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı, başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesinin geçersizliğine yönelik herhangi somut bilgi/belge sunulmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde incelemeye konu ihalede benzer iş tanımına uygun olan ve asgari iş deneyim tutarını sağlayan iş denetleme belgesine yönelik başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”