Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KISMİ TEKLİFE AÇIK OLAN İHALELER HK.

KARAR: KISMİ TEKLİFE AÇIK OLAN VE İSTEKLİLERİN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNİN HER BİR KISIM İÇİN AYRI AYRI YAPILDIĞI İHALELERDE KOMİSYON KARARLARININ FARKLI TARİHLERDE ALINARAK İSTEKLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-822

“… mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; ihalelerin karara bağlanması aşamasında ihale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunacağı, ihale yetkilisinin ise ihale kararını onaylama veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etme yetkisinin bulunduğu, ayrıca kısmi teklife açık olan inceleme konusu ihalede; teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmalarının isteneceği ve isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin, teklif verdikleri her bir kısım için ayrı ayrı yapılacağı anlaşılmakta olup; kamu ihale mevzuatında, kısmi teklife açık olan ihalelerde tüm kısımlar için ihale komisyonu kararının aynı tarihte alınarak isteklilere tebliğ edilmesi gerektiği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı, dolayısıyla kısmi teklife açık olan ve isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin her bir kısım için ayrı ayrı yapıldığı inceleme konusu ihalede, ihalenin 1 ve 3’üncü kısımları için ihale komisyonu kararının 23.05.2022 tarihinde, 2’nci kısmı için ise 07.06.2022 tarihinde alınarak isteklilere tebliğ edilmesinin herhangi bir hak kaybına yol açmayacağı, bu bağlamda söz konusu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”