Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

Kurul, isteklinin üzerinde ihale kaldığı gerekçesiyle başvuru ehliyetinin bulunmadığına karar veremez.

Karar No : 2015/1685

Karar Tarihi : 23.07.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 56

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

…Olayda; istekli olan ve katılmış olduğu ihale üzerinde kalan davacı firma tarafından yukarıda bahsi geçen sebepler ile ihalenin iptal edilmesi gerektiği aksi halde zarara uğrayacağı ileri sürülmüş olup, yukarıda yer verilen mevzuatta belirtildiği üzere idarelerce yapılan bir ihale ile ilgili olarak, ihale üzerinde bırakılan istekliler de dahil olmak üzere tüm istekliler tarafından bir hak kaybına veya zarara uğranıldığı düşünülmesi durumunda şikayet/ itirazen şikayet yoluna başvurulabileceği açıkça düzenlenmiş olup, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların ihalenin iptalini gerektirip gerektirmediği hususunda işin esasına geçilerek bir inceleme yapılmaksızın, salt davacının ihaleyi kazanmış olduğundan ihalenin iptalini isteme hususunda ehliyetli olmadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun usul yönünden reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Ayrıca dava konusu işin ihaleye ilişkin olması ve işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde ileride telafisi güç kamu zararına yol açabilecektir.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, …