Hakkakul Logo Beyaz

Kurul itirazen şikayet dilekçesine konu edinilmiş iddiaların tamamını incelemek zorundadır.

Karar No : 20154/232

Karar Tarihi : 26.03.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 56

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

…Olayda, davacı ortaklık tarafından davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusunda yaklaşık maliyet hesabına kıdem tazminatı, yıllık izin ücretleri, atıkların çöp döküm sahasına nakline ilişkin giderlerin de eklenmesi gerektiği, araç ve akaryakıt giderlerinin eksik hesaplandığı, idari şartnamenin 25.maddesinde sigorta, sermaye faizi ve diğer giderleri hesaplamak üzere verilen formül ile birim fiyat tarifelerinde verilen formülün farklı olduğuna yönelik itirazlarda bulunduğu, davalı idarece dava konusu işlem ile kıdem tazminatı, atıkların çöp döküm sahasına nakline ilişkin giderler ile formüle ilişkin itirazlara yönelik karar verildiği, işçilerin yıllık izin ücretleri, araç giderleri ve yakıt gideri ile ilgili olarak bir inceleme yapılmadığı, 4734 sayılı Yasa ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda metni yazılı hükümlerine göre itirazen şikayet başvurusunun başvuru sahibinin iddiaları yönünden inceleneceğinin hüküm altına alındığı, oysa davalı idarece yapılan itirazların tüm yönleri ile incelenmediği sonucuna varılmıştır.