Hakkakul Logo Beyaz

KURUL KARARINDA DÜZELTİCİ İŞLEM BELİRLENMESİ NETİCESİNDE İDARECE YAPILAN SORGULAMA SONUCUNUN HUKUKİ DURUMDA DEĞİŞİKLİK YARATMAMASI DURUMUNDA YENİ BİR İHALE KOMİSYONU KARARI ALINMADAN BÜTÜN İSTEKLİLERE GÖNDERİLEN YAZI İLE İHALE SÜRECİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-925

“26.05.2022 tarihli ve 2022/UH.II-646 sayılı Kurul kararında ihale tarihi itibarıyla yasaklılık sorgulamasının ihaleye katılan isteklilerin bütün ortaklarını içerecek şekilde yapılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi üzerine, idare tarafından bahse konu sorgulamanın yapıldığının, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir aykırılığın bulunmadığının ve dolayısıyla 12.04.2022 tarihinde alınan kesinleşen ihale komisyonu kararını değiştirecek nitelikte ve tekraren yazılmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı gerekçesiyle ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi F… Limited Şirketi’nin sözleşmeye davet edileceğinin 28.06.2022 tarihli yazıda belirtildiği, Kurul kararında düzeltici işlem belirlenmesi neticesinde idarece yapılan sorgulama sonucunun hukuki durumda değişiklik yaratmadığının belirtildiği, buna ilişkin değerlendirmelere ve açıklamalara bahse konu yazıda yer verildiği, bu yazının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, yeni bir ihale komisyonu kararı alınmadan ihale yetkilisinin onayı doğrultusunda idare tarafından bütün isteklilere gönderilen yazı ile ihale sürecinin devam ettirilmesinin istekliler açısından hukuken herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermediği anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olmadığı,

 

Ancak söz konusu yazının isteklilere bildirildiği 28.06.2022 tarihinden itibaren sözleşmenin imzalanması için on günlük sürenin beklenilmesi gerekirken, bahse konu süre beklenilmeden 29.06.2022 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, mevzuatta öngörülen sürelere uyulmadan sözleşme imzalandığı tespit edilmiş olmakla birlikte, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklinin değişmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve anılan aykırılığın esasa etki etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”