Hakkakul Logo Beyaz

KURUL KARARLARINA KARŞI İTİRAZ NİTELİĞİNDEKİ BAŞVURULARIN KURUMCA İNCELENMESİ VE KURULCA KARARA BAĞLANAN HUSUSLARI DEĞİŞTİREN VEYA ONAYAN NİTELİKTE YENİ BİR KURUL KARARI ALINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-287

“Başvuru sahibi E… A.Ş.nin mahkeme tarafından idari merci tecavüzü nedeniyle Kuruma tevdi edilen ve 17.02.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan başvuru dilekçesinde ileri sürülen iddialara ilişkin değerlendirmenin 02.02.2022 tarih ve 2022/UH.I-206 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile yapıldığı, dolayısıyla anılan iddiaların 02.02.2022 tarih ve 2022/UH.I-206 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itirazın, ancak dava açılması suretiyle yapılabileceği herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve Kurulca karara bağlanan hususları değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün olmadığından, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak anılan kamu ihale mevzuatı çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığından görev yönünden reddi gerekmektedir.