Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KURULUN KARAR VERMESİ HK.

KARAR: KURULUN, YÜRÜTMESİ DURDURULAN MADDELERİ ESAS ALARAK KARAR VERMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

KARAR NO : 2015/1085

KARAR TARİHİ : 17.06.2015

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.03.2015 tarih ve E:2014/3010 sayılı kararıyla, söz konusu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 23.02.2015 tarihinde yapılan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği belirtilen dava konusu ihalede, altı istekli tarafından eşit fiyatların teklif edilmesi nedeniyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği uygulama yapıldığı ve bu isteklilere ait ihale tarihinden önceki kanuni süresi içerisinde verilmiş son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/net satışlara ilişkin işlemler üzerinden hareket edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlendiği, dava konusu kurul kararının da Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve üçüncü fıkrası hükümleri gereğince değerlendirme yapılmak suretiyle alındığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarıldığı üzere, uyuşmazlığa konu ihaleye ve dava konusu kurul kararına dayanak teşkil eden Yönetmelik hükümlerinin Danıştay kararıyla yürütmesinin durdurulduğu göz önüne alındığında, yargı kararı gereği oluşan yeni hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerektiğinden, yasal dayanağı kalmayan dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…