Hakkakul Logo Beyaz

Kuruma aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir.

Karar No : 2015/104

Karar Tarihi : 29.01.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 56

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlığa konu olayda, davacı şirketin, anılan ihaleye iştirak etmek için ihale teklif zarfını ihale saatinden önce idareye teslim ettiği ve ihaleye katılarak teklif verdiği ve teklifinin kayda alındığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin söz konusu ihaleye teklif verdiği sabit olup, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihaleye teklif vermek suretiyle istekli sıfatını haiz bulunduğundan, Kamu İhale Kurumu tarafından davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, başvuru ehliyeti olmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…