Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLALİ HK.

KARAR: “EKAP ÜZERİNDEN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA YAPILAN BAŞVURU KURUM KAYITLARINA İZLEYEN GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE YAPILMIŞ SAYILIR.” HUSUSU TARAFLARA BİLDİRİLMEZSE BU DURUM MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLALİNE SEBEP OLABİLİR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/MK-198

“…Somut olayda da davacıya tebliğ edilen şikâyet başvurusunun reddine dair karara karşı on gün içinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinin belirtildiği, davacı tarafından da on günlük yasal sürenin son günü olan 08/04/2022 Cuma günü saat 23:59’da EKAP üzerinden davalı Kamu İhale Kuruluna elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin düzenlendiği, ancak şikayet başvurusunun reddine dair kararda “EKAP üzerinden mesai saatleri dışında yapacağı başvurunun Kurum kayıtlarına izleyen gün mesai saatleri içerisinde yapılmış sayılacağı” hususunu davacıya bildirilmediği, ihalelere ilişkin yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, uyuşmazlığın yargı yerleri önüne getirilmeden önce ilgililerce tüketilmesi zorunlu idarî başvuru yolları olduğu dikkate alındığında buradaki sürelerin de mahkemeye erişim hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen emsal kararları da göz ününe alındığında tesis edilen dava konusu işlemdeki gerekçenin, mahkemeye erişim hakkının ihlaline sebep olabileceği anlaşılmış ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

İlgili Kurul Kararı: 2022/UH.IV-504