Hakkakul Logo Beyaz

MAKİNE GİRDİLERİNE İLİŞKİN GİRDİ MALİYETİ HK.

KARAR: MAKİNE GİRDİLERİNE İLİŞKİN GİRDİ MALİYETİ HESAPLANIRKEN AMORTİSMAN DEĞERİ DÜŞÜLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-171

“… Anılan istekli tarafından makine girdilerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmadığı, paletli delgi makinesi ve kompresör girdisi için resmi rayiçlerin kullanıldığı, ekskavatör girdisi için ise amortisman hesabının yapıldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 rayiç fiyatı ile makinanın yayımlanmış analizlerinde yer alan amortisman, yedek parça, tamir- bakım, sermaye faizi-sigorta, nakil-montaj-demontaj katsayıları dikkate alınarak edinim bedeline göre amortisman bedelinin hesaplanıp açıklama istenilen analizlerde kullanıldığı, edinim bedeline göre hesaplanan amortisman bedelinin analiz girdisi tutarına dahil edildiği, bir diğer ifade ile amortisman değerinin düşülerek girdi maliyetinin hesaplanmadığı, bununla birlikte ekskavatöre ilişkin analiz girdisinin “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2YD3)” şeklinde düzenlendiği, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ekskavatörün kova kapasitesini tevsik edici hukuken kabul edilebilir herhangi bir belgenin sunulmadığı, konuya ilişkin yapılan yazışma ve incelemede Sumitomo marka SH300-5 model ekskavatörün kova kapasitesine ilişkin ölçü aralığının ilgili analiz girdisinde belirtilen kritere uygun olmadığının görüldüğü, bu açıdan ilgili analiz girdisinde açıkça yer verilen teknik özelliğe sahip olmayan ekskavatöre dayanılarak yapılan amortismana dayalı açıklamanın yerinde olmadığı anlaşılmış olup, bu yönüyle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır…”