Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MAL ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF HK.

KARAR: MAL ALIMI İHALELERİNDE İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN DİĞER TEKLİFLERLE VEYA YAKLAŞIK MALİYETLE KIYASLANMAK SURETİYLE HANGİSİNİN VEYA HANGİLERİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF OLARAK BELİRLENECEĞİ HUSUSUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VARDIR

KARAR NO : 2022/UM.I-1334

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“Yapılan inceleme neticesinde, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca ihale komisyonu tarafından verilen teklifler değerlendirildikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edilmesi gerektiği, mal alımı ihalelerine yönelik olarak ihaleye verilen tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle kıyaslanmak suretiyle, hangisinin veya hangilerinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, bu yetki çerçevesinde sunulan teklifin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesinin idarenin sorumluluğunda olduğu, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre yapılan değerlendirmede neticesinde şikâyete konu edilen tüm kısımlarda (182 kısmın tamamı) ihale üzerinde bırakılan isteklilerin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmediği, bu itibarla başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde belirttiği hususlar çerçevesinde tüm kısımlarda ihale üzerinde bırakılan isteklilerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilemeyeceği, bu belirleme ve değerlendirmenin idare tarafından yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”