Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MAL ALIMLARI İÇİN ÜST LİMİT TUTARI HK.

KARAR: MAL ALIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÜST LİMİT TUTARININ ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ MAL ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN İSTENİP İSTENMEYECEĞİ İDARENİN TAKDİRİNDEDİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UM.I-900

“Sonuç olarak, idarece “Sodyum Hipoklorit Çözeltisi (Sıvı klor) Temini” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, şikâyete konu işin mal alımı ihalesi olduğu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımı ihalelerinde istenecek belgeler” başlıklı 54’üncü maddesinde yer alan açıklama uyarınca, yaklaşık maliyeti anılan Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarının üzerindeki her türlü mal alımı ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenip istenmeyeceğinin idarenin takdirinde bulunduğu, bu mevzuat çerçevesinde de idarece şikâyete konu ihalede iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği,

 

Ayrıca başvuru sahibinin iddia ettiği “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” ile “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurma”ya ilişkin hususların İlan’da ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 27’nci maddesinde yer alan “Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu belgelerin yeterlik belgesi olarak istenilmemesi durumunda, teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılması zorunludur.” şeklindeki mevzuat hükmü çerçevesinde bu belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlenmesi zorunluluğunun bulunmadığı, bahse konu hususun idarenin takdirinde olduğu, bu durumda Teknik Şartname’de alımı yapılacak ürünün piyasaya arzına yönelik koşulların sağlandığına yönelik olarak muayene kabul aşamasında denetim yapılacağına yer verilmesi gerektiği, ihale dokümanına ait Teknik Şartname’de de bu hususa yönelik düzenleme yapıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”