Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF EDİLEN MALIN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMAK KAYDIYLA NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ VEYA DEMONSTRASYON YAPILARAK TEKLİF EDİLEN MALIN İLGİLİ KRİTERLER BAKIMINDAN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-523

“… mevzuat hükümlerinden, ihalelerde ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak teklif edilen malın ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürün üzerinden teknik değerlendirme yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmekte olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın mal veya hizmetin teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, teklif değerlendirme aşamasında şikayete konu malzeme kalemlerinin aynı zamanda ihale komisyonunda uzman üye olarak görev yapan B.B. ile B.A. tarafından numune değerlendirilmesi yapılarak bir tutanakla imza altına alındığı, söz konusu tutanakta numunenin Teknik Şartname’nin hangi maddelerine uygun olmadığının belirtildiği görülmüştür.

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, aynı zamanda ihale komisyonunda uzman üye olarak görev yapan B.B. ile B. A.nın raportör olarak atandığı, anılan raportörler tarafından tekrar inceleme yapıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak sunulan “İğne ucu vakumlu tüp İğne ucu vakumlu tüp kan alma (korumalı)” numunesinin incelenmesinde, iğne ucunun güvenlik kapağının zor kapandığı, yumuşak yapısı dolayısıyla kapatırken yana kaydığı ve ele batma riski oluşturduğu, ayrıca holderin fazla geniş ve ucunun kısa olması nedeniyle tüpleri tam kavramadığı dolayısıyla fikse olmadığı ve basınçla birlikte tüpleri dışa ittiği, dolayısıyla anılan numunenin Teknik Şartname’nin 2.4.iii.v. ve  2.4.iii.vii. maddelerine uygun olmadığı,

Aynı kısma ilişkin olarak sunulan “İğne ucu kelebek set (Emniyetli kelebek kan alma iğne ucu)” numunesinin incelenmesinde, kelebek iğne ucunun tutma kısmının sert ve ergonomik olmadığı, damara giriş zorluğu yarattığı, uzun hortumu nedeniyle kanın tüplere dolumunun zor olduğu ve uzun sürdüğü, dolayısıyla anılan numunenin, damara girme zorluğu çekilen bebek ve yaşlılarda kullanım kolaylığı ve ergonomik kullanımı sağlamak amaçlı düzenlenen Teknik Şartname’nin 2.4.vii. maddesine aykırı olduğu gerekçe gösterilerek şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.”