Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALİYET BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN TEKLİFTE ÖNEMLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN MALİYET BİLEŞENLERİ AÇIK VE TEREDDÜDE MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMELİDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-168

“… ilgili mevzuat hükmü ve açıklamaları ile ihale dokümanı düzenlemelerinden, sınır değerin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenileceği ve isteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirildikten sonra ihalenin sonuçlandırılacağı, idarelerce düzenlenen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında, hangi maliyetlerin önemli teklif bileşeni olduğu hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerine net bir şekilde yer verilmesi ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olan bahse konu önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İdarece, ihale üzerinde bırakılan A… Temizlik Tarım ve Ormancılık Otomotiv Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı incelendiğinde, “ulaşım” giderinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, ancak söz konusu ulaşım giderinin; işin niteliği itibariyle bakım onarım hizmetini gerçekleştirecek personelin hizmetin gerçekleştirileceği yerlere götürülmesine ilişkin ulaşım gideri mi yoksa bakım onarım hizmetinde kullanılacak malzeme ve ekipmanların taşınmasına yönelik ulaşım gideri mi olduğu konusunda tereddüdün oluştuğu,

Öte yandan bahse konu yazıda yer alan “diğer giderler” ifadesinin Teknik Şartname’de yer alan hangi teklif bileşenlerini işaret ettiği hususunda belirsizlik oluşturduğu, başvuru sahibinin iddialarında yer verdiği girdi maliyetlerinin “diğer giderler” ifadesi içerisinde yer alıp almadığı konusunda bir açıklık bulunmadığı, açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin muğlak bir şekilde belirlendiği görülmüş olup, istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilmesine imkân bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”