Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAKIM ONARIM VE MALZEME TEMİNİ İŞLERİ HK.

KARAR: BAKIM ONARIM VE MALZEME TEMİNİ İŞLERİNİN BİR ARADA İHALE EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-527

“Yapılan tespitler çerçevesinde; başvuruya konu ihalenin “326 Kalemden Oluşan Asya Bölgesi Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi” hizmet alımı işi olduğu, ihale konusu işin atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin, kara ve deniz deşarj yapılarının, SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri) istasyonlarının, atık su havzalarındaki endüstriyel atık su ve kanalizasyon izleme istasyonlarının, koku giderim tesislerinin işletilmesi ve gerekli görülen bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması işlerini içerdiği, ihale konusu hizmet işinin parçalarının birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ve hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla anılan unsurların aynı ihaleye konu edildiği, bu çerçevede bakım onarım ve malzeme temini işlerinin bir arada ihale edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde bulunmamıştır.”