Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELERİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİNİ HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI, KULLANIM SÜRE VE ŞEKİLLERİNİN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMESİ KAYDIYLA, İHALE DOKÜMANINDA ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELERİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILABİLİR

KARAR NO : 2023/UY.II-152

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 49.1’inci maddesinde açıklandığı üzere ihale konusu iş kapsamında yer almayan hususların yerine getirilmesinin yükleniciden istenilemeyeceği, ancak ihale konusu işin yürütülmesi ile doğrudan ilgili olması, kullanım süre ve şekillerinin ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ihale dokümanında araç, gereç ve malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceğine ilişkin düzenleme yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

… Sözleşme Tasarısı düzenlemesinde işin yapılacağı yer teslimi yapıldıktan ve kontrol teşkilatı kurulduktan sonraki bir hafta içinde yüklenicinin idareye 8 adet 2 yaşından büyük olmayan 4×4 SUV cinsi araç teslim etmesi gerektiği, bu araçların kontrol elemanlarının hizmetinde olacağı, söz konusu araçların bakım, yakıt, vergi sigorta ve bunlar ile ilgili masrafların yükleniciye ait olacağı, teslim edilmeyen eksik araçlar için günlük ceza hesaplanacağı ve yüklenicinin hakedişinden kesileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede iddiaya konu edilen kontrol teşkilatındaki kontrol elemanlarınca işin denetlenmesi için kullanılacak araçlara yönelik giderlerin, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve maliyet unsurlarına ilişkin açıklamalar dikkate alınarak ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve tecrübe sahibi olması beklenen istekliler tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan diğer gider kalemlerine yansıtılabileceği gibi bu giderlerin genel giderlerden de karşılanabileceği, dolayısıyla anılan maliyet kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”