Hakkakul Logo Beyaz

MALZEMELİ YEMEK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEKNİK ŞARTNAMEDE ASGARİ İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜ DÜZENLEMESİ YAPILIR VE BU MENÜDE YER ALAN YEMEKLERİN İÇERİKLERİ İLE ÇİĞ GİRDİ MİKTARLARI DA BELİRTİLİR

Karar No : 2022/UH.II-1441

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 38

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde ifade edildiği üzere, ihale komisyonu tarafından, verilen tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olduğunu belirlediği tekliflerin reddedilmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca ihale komisyonunca, anılan maddede belirtilen hususlar kapsamında yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınmak suretiyle aşırı düşük tekliflerin değerlendirileceği belirtilmiş olup bu değerlendirme neticesinde, aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde, ihale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi yönünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak ise özel açıklamalar da bulunmaktadır. Buna göre, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılması gerektiği öngörülmüş olup bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarına göre malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde Teknik Şartname’de yer alan asgari iki haftalık örnek menünün kullanılacağı, bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği, teklifi aşırı düşük bulunan isteklinin öncelikle “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek-H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunacağı ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda yapılan açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’ten çok olmaması gerekmekte olup oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’ten çok olan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği açıklanmıştır.

07.10.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunan A… Gıda Tur. Taş. İnş. Haf. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – A… Yem. İşl. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, teklifi sınır değer tutarının üzerinde olan başvuru sahibi R… Kurumsal Yemek Ltd. Şti. – Ö… İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin iddiaları kapsamında, A… Gıda Tur. Taş. İnş. Haf. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – A… Yem. İşl. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 (a), (b) ve (c) iddialarına yönelik olarak yapılan inceleme ve tespitler:

Anılan iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının ticaret borsası fiyatları, toptancı hal fiyatları ve isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatları gösteren Ek-O.7 numaralı maliyet/satış tutarı tespit tutanağı kullanmak suretiyle yapıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde düzenlenen üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri, 79.2.2.2’nci maddesinde düzenlenen merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar ve 79.2.2.3’üncü maddesinde düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatların aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kullanılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”