Hakkakul Logo Beyaz

MALZEMELİ YEMEK HİZMET ALIMI HK.

KARAR: MALZEMELİ YEMEK HİZMET ALIMI, PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI İÇERİSİNDE YER ALMAZ

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.I-22

“… Mevzuat gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında veya personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmayıp personelin haftalık mesaisinin tümünü ihale konusu iş kapsamında idare bünyesinde geçirmesi öngörülen personele ilişkin sayı, nitelik ve ücret gibi bilgilere İdari Şartname’nin ilgili maddesinde yer verilmesi gerekmekte olup mevcut ihalenin konusunun niteliği gereği malzemeli yemek hizmet alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet tanımı içerisinde yer almadığı, gerek İdari gerekse Teknik Şartname içeriğinde haftalık tüm mesaisini idare bünyesinde harcaması istenilen personellere ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, idarenin kumanya ihtiyacını miktar, cins ve zaman yönünden detaylandırdığı ve yüklenicinin anılan hizmeti istenilen şartlar altında ifa etmesi sürecinde yeteri kadar personel bulundurmasının şart koşulduğu, gerekli personel sayısında isteklilere bir insiyatif alanı bırakıldığı ve tekliflerini kendi insiyatifleri doğrultusunda hazırlayabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır…”