Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ HK.

KARAR: MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİNİN İDARENİN KENDİ HİZMET BİNASINDA YAPILACAK OLMASI NEDENİYLE İDARECE İSTEKLİLERDEN TEKLİF KAPSAMINDA “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ”NİN İSTENİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1202

“… mevzuat hükümleri ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, ihale konusu hizmet alımı işi idarenin kendi hizmet binası olan Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesinde yapılacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74.4’üncü maddesi uyarınca hizmet alımı ihalelerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri”nin istenemeyeceği, yine aynı Tebliğ’in 74.5.1 ve 74.5.2’nci maddesi uyarınca idarelerin kendi hizmet binalarında görülecek olan yemek hizmeti alımı işi için “Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile Çevre Yönetim Sistem Belgesi”nin idarelerce istenilemeyeceği düzenlemiş olup, netice itibarıyla ihale konusu malzemeli yemek hizmeti alımı işinin idarenin kendi hizmet binasında yapılacak olması nedeniyle idarece isteklilerden teklifleri kapsamında “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi”nin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”