Hakkakul Logo Beyaz

MERSİS İLE EKAP ARASINDAKİ ENTEGRASYON HK.

KARAR: MERSİS İLE EKAP ARASINDAKİ ENTEGRASYONUN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ İÇİN İSTEKLİNİN İLGİLİ BİLGİLERİ İHALE TARİHİNDEN ÖNCE GÜNCELLEMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-172

“… başvuru sahibi T… İnşaat ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin teklifinin idare tarafından “ticaret sicil bilgilerine MERSİS üzerinden ulaşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, MERSİS ile EKAP arasındaki entegrasyonun ilgililerce EKAP’a kaydedilen bilgiler üzerinden gerçekleştiği ve yanlış veya güncel olmayan bilgilerin entegrasyonun gerçekleşmesine mani olduğu, anılan istekliye yönelik idarece 17.12.2021 tarihinde (ihale tarihi) yapılan sorgulamada MERSİS entegrasyonunun sağlanamama nedeninin isteklinin EKAP’ta kayıtlı ilçe bilgisinin güncel olmaması olduğu, idarece yapılan sorgulama sonucu MERSİS kaydına ulaşılamadığı, akabinde söz konusu ilçe bilgisinin istekli tarafından 24.12.2021 tarihinde güncellendiği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar 10.11.2021 tarihi itibarıyla isteklinin ortaklık yapısını gösteren belgelerin (pay defteri) EKAP’ta kayıtlı olduğu görülse de yönetici bilgilerinin de ilgili düzenleme gereği idarece EKAP’tan alınabilmesi gerektiği, dolayısıyla MERSİS ile EKAP arasındaki entegrasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için isteklinin ilgili bilgileri ihale tarihinden önce güncellemesi gerektiği, isteklinin ilgili güncellemeyi ihale tarihinden sonra 24.12.2021 tarihinde gerçekleştirmesi nedeniyle ihale tarihinde yapılan sorgulamada MERSİS ile EKAP arasındaki entegrasyonun sağlanamadığı, söz konusu bilgilerin ihale tarihi itibarıyla doğru ve güncel olması sorumluluğunun istekliye ait olduğu değerlendirilmiştir.

Öte yandan başvuru sahibinin sundukları imza sirkülerinin ilgili bilgileri taşıdığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer verildiği üzere tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır…”