Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MESAFELERİ BELİRTİLMEYEN ARAÇLAR HK.

KARAR: MESAFELERİ BELİRTİLMEYEN ARAÇLAR İÇİN ORTALAMA MESAFELER ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILARAK TEKLİFLER HAZIRLANABİLİR VE BU DURUM TÜM İSTEKLİLER AÇISINDAN AYNI SONUCU DOĞURDUĞUNDAN FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ENGELLEMEZ

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1289

“… Teknik Şartname Ek-9’da Temel Eğitim kapsamında toplam araç sayısının 299, Ortaöğretim kapsamında toplam araç sayısının 259 olarak belirtildiği görülmekle birlikte ilgili tabloda belirtilen araç sayıları toplandığında Temel Eğitim’de 297, Ortaöğretim’de 257 araca, toplamda 554 araca ulaşıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede itirazen şikâyet başvurusunda yer verilen iddia kapsamında yapılan incelemede her ne kadar başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının çeliştiği ve mevcut düzenlemelere göre sağlıklı teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı iddia edilmekteyse de İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname’nin birbirleriyle uyumlu olduğu ve çalıştırılacak araç sayısının 558 olduğu, Teknik Şartname Ek-9’da toplam araç sayısının 554 çıkmasına karşın diğer doküman düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda bahse konu araç sayısının sehven eksik yazıldığı, nitekim yaklaşık maliyetin de 558 araç üzerinden hesaplandığı, isteklilerin basiretli birer tacir olarak mesafeleri belirtilmeyen 4 araç için ortalama mesafeler üzerinden hesaplama yaparak tekliflerini hazırlayabilecekleri ve bu durum tüm istekliler açısından aynı sonucu doğurduğundan fırsat eşitliğini engellemeyeceği, kaldı ki idare tarafından işin yerine getirilmesi esnasında iş artışı ve iş eksilişi yapılabileceği ve araç sayılarının değişebileceği sonucuna varılmış olup yapılan tespitler çerçevesinde başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.”