Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETLERDE BULUNAN İSTEKLİLER HK.

KARAR: İŞ VEYA MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETLERDE BULUNAN İSTEKLİLER BU DURUMUN İDARE TARAFINDAN İSPAT EDİLMESİ HALİNDE İHALE DIŞI BIRAKILIRLAR.

KARAR NO : 2014/2941

KARAR TARİHİ : 17.09.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dava konusu idari işleme esas alınan önceki ihaleye ait sözleşmenin ifası aşamasında meydana gelen olaylar değerlendirildiğinde, söz konusu tutanakların olayın içeriğini açıklamada yetersiz olduğu, tutanaklarda bahsi geçen eylemlerin iş sözleşmesi hükümlerine aykırılık yanında ifa edilmemesi ya da edilememesinin iş ve meslek ahlakına uygun olmayan hangi somut davranışlar olarak nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir kaydın olmadığı, tutanaklarda olaylarla ilgili davacı şirkete herhangi bir yazılı ve sözlü uyarı yapılıp yapılmadığının belirsiz olduğu, yaşanan aksaklıkların çok kısa süreli olduğu ve yüklenici tarafından giderildiği, şoförlere geç ödeme nedeniyle yükleniciye verilen cezanın ödendiği görülmekte olup; davacının söz konusu fiillerle ihaleyi yapan idarenin zararına, kamu hizmetinin aksamasına ya da zaman kaybına, hizmet kalitesinin düşmesine veya kamu kaynaklarının ziyanına yol açtığının ortaya konulamadığı ve davacının iş ve meslek ahlakına aykırı davranışlarının ispat edilemediği anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 13.03.2014 tarih ve E:2013/920, K:2014/241 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine…