Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞİN BELİRLENMESİ İÇİN İSTEKLİLERDEN MEVZUATTA DÜZENLENEN BELGELER İSTENEBİLİR

KARAR NO : 2023/UH.II-109

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10, 12 ve 27

“… mevzuat hükümlerinden ve doküman düzenlemelerinden; mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden mevzuatta düzenlenen belgelerin istenebileceği, ihale konusu işin niteliğine göre sayılan bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet yazısında belirtilmesi gerektiği anlaşılmış olup, ayrıca İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede, bahse konu ihalede İdari Şartname’nin 7’nci maddesi ile 7.5.4’üncü maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci ve 7.5.4’üncü maddesinde istenen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği ayrıca teklif edilen probların Teknik Şartname maddelerinde istenilen koşullara uygun olup olmadığı hususunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Teknik Şartname’ye uygunluk beyanı, demonstrasyon ya da numune değerlendirilmesi yoluyla yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

03.10.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından, başvuruya konu ihalede 3 isteklinin e-teklif verdiği, 3 isteklinin teklifinin geçerli olduğu, ihalenin G… Medikal Tıbbi Cihaz.Tic.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise belirlenmediği görülmüştür.  

İdarece yapılan değerlendirmede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan numune ile Teknik Şartname’ye uygunluk değerlendirmesi yapılması sonucunda “İhale komisyonu raporu”nun düzenlendiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu belgede ihale üzerinde bırakılan istekliye ait “…nitelik ve fiyat bakımından uygun görülmüştür.” şeklinde ifadenin yer aldığı ve söz konusu uygunluk belgelerinin 06.09.2022 tarihinde ihale komisyonunun uzman üyesi tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) ve/veya CE-IVD (In Vıtro Diagnostik Kullanım için gerekli olan 98/79/EC” belgesinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmüş olup, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde ise anılan Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği anlaşılmıştır. Sonraki aşama olan teklif değerlendirmenin ise istekliler tarafından teklif edilecek probların Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığına ilişkin ihale komisyonunun uzman üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucunda belirleneceği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 98/79/EC belgesinin sunulduğu, başvuru sahibi isteklinin iddiasının aksine söz konusu belge üzerinden anılan istekli tarafından teklif edilen pobların Teknik Şartname’ye uygunluğunun değerlendirilmeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”