Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MEZUNİYET BELGESİNİN İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KULLANILMASI HK.

KARAR: MEZUNİYET BELGESİNİN BENZER İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KULLANILABİLMESİ İÇİN ŞİRKETTE ASGARİ ORTAKLIK SÜRESİNİN KOŞULLARI OLUŞMALIDIR.

KARAR NO : 2015/2448

KARAR TARİHİ : 18.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 62

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dosyanın incelenmesinden; K. 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.03.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde 13 Adet Prefabrik Yaya Üst Geçit Köprüsü Yapılması işi” ihalesine dört istekli tarafından teklif verildiği, davacı iş ortaklığının teklifinin, özel ortak E.G İnşaat Taahhüt Mühendislik Hazır Beton Madencilik Turizm Ticaret A.Ş.’nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan, şirketin hisselerinin tamamına sahip E.G.’ye ait mezuniyet belgesi ekinde, ilân tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır E.G.’nin şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağı olduğunu gösteren ortaklık durum belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, buna istinaden davacı iş ortaklığının itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, E.G. şahıs işletmesinin (tacir kaydı) 31.12.2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilân edilerek tescil edildiği, uyuşmazlık konusu ihaleden yaklaşık iki ay önce 31.12.2013 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilân edilmek suretiyle tür değişikliğine gidilerek E.G. İnşaat Taahhüt Mühendislik Hazır Beton Madencilik Turizm Ticaret A.Ş.’nin kurulduğu, E.G.’nin şirkette tek ortak olduğu, ihalede E.G.’ye ait diplomanın iş deneyim belgesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

İş deneyim belgesi sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmak gerektiği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların da, eğitimlerine uygun yapım işi ihalelerinde mezuniyet belgelerinin benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, bu belgelerin mühendis ve mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabileceği açıktır.

Öte yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 180. maddesinde, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği, yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu belirtilmiş, 181. ve devamı maddelerinde sermaye şirketi, kollektif şirket, komandit şirket ve kooperatifin tür değiştirmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş; 194. maddesinde ise, bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşebileceği, buna ilişkin usul ve esaslarda şirketlerin tür değiştirmesine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı, ancak yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olacağına ilişkin 180. maddenin bu kapsamda olmadığı (kıyas yoluyla uygulanmayacağı) kurala bağlanmıştır.

Bu durumda, E.G. İnşaat Taahhüt Mühendislik Hazır Beton Madencilik Turizm Ticaret A.Ş.’nin E.G.’ye ait şahıs işletmesinin devamı niteliğinde olduğu ve Anonim Şirketin şahıs işletmesinin kuruluş tarihinde (2008) tüzel kişilik kazandığı kabul edilemeyeceğinden, E.G.’ye ait diplomayı iş deneyim belgesi olarak kullanacak davacı şirketin ihaleden yaklaşık iki ay önce kurulduğu dikkate alındığında, mevzuatta öngörülen şirket ortaklığında asgari süre şartının sağlanmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, mezuniyet belgesinin kullanımında şirkette asgari ortaklık süresinin koşulları oluşmadığından bahisle teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketlerin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline dair Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.