Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MÜHENDİS VE MİMARLARIN BENZER İŞ DENEYİMİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİ BULUNMAYAN MÜHENDİS VEYA MİMARLARIN, ALDIKLARI LİSANS EĞİTİMİNE UYGUN YAPIM İŞİ İHALELERİNE BAŞVURULARINDA, TOPLAM SÜRESİ ONBEŞ YILI GEÇMEMEK KAYDIYLA MEZUNİYETLERİNDEN SONRA GEÇEN HER YIL 4734 SAYILI KANUN’UN 62’NCİ MADDESİNİN Bİ

RİNCİ FIKRASININ (H) BENDİNDE GEÇEN TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMAK SURETİYLE BENZER İŞ DENEYİMİ OLARAK DİKKATE ALINIR

KARAR NO : 2022/UY.II-1440

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10 ve 62

“… mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyiminin tevsiki için ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, iş ortaklıklarında pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının en az %80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerektiği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde geçen tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, bu bent kapsamında elde edilen deneyimin mühendis veya mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Aktarılan Şartname düzenlemelerinden ise, uyuşmazlık konusu işin Kocaeli Kent Geneli Üçüncü Etap Durak Hizmetleri Yapım, Bakım, Onarım ve Revizyon İmalatları Yapım İşi olduğu, istekliler tarafından iş deneyimlerinin tevsiki için teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, itirazen şikayete konu ihalede benzer iş tanımının “Kapalı yolcu durağı bakım onarım işleri” olarak belirlendiği, ayrıca mezuniyet belgesi/diploma sunacaklara ilişkin inşaat veya makine mühendisliği bölümü mezunu olma şartının getirildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde teklif bedelinin 29.353.000,00 TL olduğu, İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde yer verilen düzenlemeler dikkate alındığında, söz konusu istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının 14.676.500,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki için Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği bölümünden 27.12.1995 tarihinde mezun olduğunu gösteren 1013 numaralı lisans diplomasının beyan edildiği,

Ayrıca anılan istekli tarafından 2019/… ihale kayıt numaralı B… Met. Müh. Rek. San. Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen “Sac Durak Alımı (Montaj Dahil)” mal alımı işine ait iş bitirme belgesinin beyan edildiği görülmüştür.

Söz konusu iş deneyim belgesinin başvuru sahibinin teklif kapsamında beyan etmiş olduğu mezuniyet belgesinin mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi amacıyla beyan edildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalarından; mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihalesinin mal alımı olarak gerçekleştirilmiş olduğu dikkate alındığında, söz konusu belgenin mühendis ve mimarların on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin değerlendirilebilmesi için sunulması gereken iş deneyim belgesinde aranacak yapım işi olma şartını karşılamadığı, bu itibarla anılan belgenin idarece değerlendirmeye alınmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, söz konusu iş deneyim belgesi değerlendirilmeden mezuniyet belgesinden elde edilen iş deneyimi tutarının 15 x 808.172,00 TL=12.122.580,00 TL olduğu, bu tutarın da başvuru sahibinin ihalede karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını (29.353.000,00 x 0,50 =14.676.500,00TL) karşılamadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.”