Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MUĞLAK İFADELER BARINDIRAN ŞARTNAMELER HK.

KARAR: YETERİNCE İYİ HAZIRLANMAYAN, MUĞLAK İFADELER BARINDIRAN ŞARTNAMELER TEKLİFLERİN SAĞLIKLI DEĞERLENDİRİLMESİNİ ENGELLER.

KARAR NO : 2015/290

KARAR TARİHİ : 13.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 37

(Ankara 16. İdare Mahkemesi)

Dava konusu olayda davacıların üçüncü iddiasına ilişkin olarak; dava konusu ihalede şikayet konusu 6 ncı ve 8 inci kısımlar kapsamında yer alan hatlarda çalışacak asgari personel sayısı belirtilmiş olmasına rağmen bu kişilerin haftada 7  gün sefer yapacak olması nedeniyle haftanın 7 günü de çalışıyor olma zorunluluğu ortaya çıkmış, dolayısıyla da yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde haftanın bir gününde izin kullanma hakkı çerçevesinde ihale konusu iş kapsamında yer alan bazı hatlardaki taşıma işinin belirtilen asgari mutemet sayısıyla gerçekleşmesinin imkansızlığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar davacılar tarafından ihale dokümanına yönelik itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığından, mevcut ihale dokümanına göre teklif verilmesi gerekmekte ise de, İdari ve Teknik Şartname’de yer alan hatlarda çalıştırılacak personel sayılarına ilişkin düzenlemelerin, tekliflerin sağlıklı oluşturulmasını ve sunulan tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesini engelleyecek nitelikte olduğu, zira istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları  incelendiğinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Y.M. Nakliyat/A.K.-B.Müh. Taş. Müt. İnş. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından İdari ve Teknik Şartname’de belirlenen asgari mutemet sayısı üzerinden açıklamaların yapıldığı ve hafta tatilinin dikkate alınmadığı, davacı İş Ortaklığı tarafından ise çalıştırılacak mutemetlere haftada bir gün izin verilmesi gerektiğinin de dikkate alınmak suretiyle 6 ncı grup için 27 yerine 45 8 inci grup için ise 23 yerine 34 işçi üzerinden açıklama yapıldığı, dolayısıyla istekliler  tarafından teklif hazırlanırken tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bu durumda İdari Şartname’de yer alan hatlarda çalıştırılacak personel sayılarına ilişkin düzenlemelerin, tekliflerin sağlıklı oluşturulmasını ve sunulan tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesini engelleyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacıların dördüncü ve beşinci iddiaları yerinde görülmemiş ise de, üçüncü iddialarına ilişkin olarak dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemin bu iddia yönünden iptali gerekmektedir.