Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

NOTER ONAYLI BELGELERİN ASLINA UYGUNLUĞU HK.

KARAR: NOTER ONAYLI BELGELERİN ASLINA UYGUN OLDUĞUNU BELİRTEN BİR ŞERH TAŞIMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-963

“… Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde ve ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde, isteklilerin belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya idarece istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunabilecekleri, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan incelemede idarenin 24.09.2021 tarihli, İH.3030 sayılı ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumlarının yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazısına istinaden, İ… A.Ş. tarafından;

 

– 5 Nisan 2021 tarihinde aslına uygunluğu Kadıköy 32. Noterliği tarafından onaylanmış imza sirkülerinin,

 

– 5 Nisan 2021 tarihinde aslına uygunluğu Kadıköy 32. Noterliği tarafından onaylanmış vekâletname ile 10.03.2021 tarihinde Kadıköy 32. Noterliği tarafından düzenlenen vekile ait imza beyannamesinin,

 

– Üzerinde hem noter hem de SMMM onayı bulunan pay defterinin idareye sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılabilmesini teminen 25.07.2022 tarihli ve E.2022/13507 sayılı Kurum yazısı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması konulu yazıya istinaden isteklilerce sunulan belgelerin idareye sunulmuş hallerinin gönderilmesi istenilmiş olup, idarece söz konusu bilgi ve belgeler 27.07.2022 tarihli ve 885993 sayılı yazı ekinde Kuruma gönderilmiştir.

 

Gönderilen asıl belgeler incelendiğinde, imza sirkülerinin, imza beyannamesinin ve vekâletnamenin noter onaylı olduğu ve ıslak imzalı olduğu anlaşılmıştır. Pay defterinin ise noter onaylı suretinin fotokopisinin SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı tespit edilmiş olup, sunulan pay defterinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile İdari Şartname’de yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin hükümlere uygun olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”