Hakkakul Logo Beyaz

NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ İLE ŞARTNAMEYE UYGUNLUK HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞUNUN, NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ YAPARAK TESPİTİNDE TAKDİR YETKİSİ İDAREYE AİTTİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-169

“… mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, istekliler tarafından teklif edilen ürünlerin idarece belirlenen teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunda, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla, idarelerce numune değerlendirmesi yapılarak, teklif edilen ürünün ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespiti yapılabilmekte olup, söz konusu işlemlerdeki yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen hususlara uygunluğunun, numune değerlendirmesi yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak ürünlerin Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu hususları çerçevesinde; idarece gerçekleştirilen numune değerlendirmesi işlemi sonucu başvuru sahibi B… Referans Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin idareye sunduğu ambalajlı rol ekmek numunesinin Teknik Şartname’nin 3, 4 ve 9’uncu maddelerine uygun olmadığı anlaşılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”