Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ İŞLEMLERİ HK.

KARAR: NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ İŞLEMLERİNDE İSTEKLİLERCE TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRMESİNE DAİR TEKNİK BELİRLEMENİN TAKDİR VE SORUMLULUĞU İDAREYE AİTTİR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UM.II-1375

“Numune değerlendirmesi işlemlerinde isteklilerce teklif edilen ürünlerin ihale dokümanı düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirmesine dair teknik belirlemenin takdir ve sorumluluğu idareye aittir. Kurum tarafından yapılan itirazen şikâyet incelemesinin ihale işlem dosyası üzerinden yapılması nedeniyle iddialara ilişkin değerlendirmeler dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile sınırlı olarak yapılmakta ve yapılan incelemelerde numune değerlendirmesi ile ilgili olarak idarece gerçekleştirilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve numune değerlendirme tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığı hususları denetlenmektedir.

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde, incelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’de isteklilerin teklif ettikleri diş ünitinin ihale dokümanına uygunluğunun tespit edilebilmesi amacıyla teklif zarfında katalogların sunulması ve idareye numune sunulması gerektiğinin düzenlendiği, söz konusu düzenlemeye istinaden yapılan numune değerlendirme işleminin ihale komisyonu üyeleri tarafından yapılarak tutanağa bağlandığı, numune değerlendirmesiyle ilgili teknik belirlemenin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu, numunelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirmeler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin ihalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak sunduğu numunenin Teknik Şartname’nin anılan maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında ve yine bu kısımda ihale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen isteklinin numunesinin Teknik Şartname maddelerini karşıladığı yönünde yapılan değerlendirmede mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”