Hakkakul Logo Beyaz

NUMUNE DEĞERLENDİRMESİNİN İSTEKLİLERDE TEREDDÜDE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR

Karar No : 2022/UM.II-1532

Karar Tarihi : 07.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5 ve 37

“… mevzuat hükümleri gereğince idarelerce ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak teklifleri ile birlikte numune sunmaları istenebilmektedir. İdarelerce ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak teklifleri ile birlikte numune sunmaları istenilmiş ise, bu durumda istekliler tarafından idareye sunulan numune ile ilgili olarak idare tarafından sunulan numunenin ihale dokümanı ile istenilen yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı denetiminin yapılmasının zorunlu olduğu, ayrıca ürünün Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte idare tarafından bu yetki ve sorumluluk kullanılarak değerlendirme yapılırken kamu ihale mevzuatına ve kesinleşen ihale dokümanına uygun olarak, isteklilerde herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıca Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan hükümlerden, numune değerlendirmesi sürecinde numunenin fiziksel niteliklerinin inceleneceği ve numunenin fiziksel özelliklerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının kontrol edileceği, yapılan inceleme sonucunda ise numunenin uygunluk durumuna ilişkin tutanak düzenleneceği ve numunenin uygun bulunmaması halinde bu tutanakta uygun bulunmama gerekçelerine yer verileceği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede idare tarafından gerçekleştirilen her iki numune değerlendirmesinin de işin uzmanı ihale komisyonu üyesinin katılımıyla gerçekleştirildiği, idare tarafından başvuru sahibi istekliye gönderilen yazı ve itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer alan belgeler dikkate alındığında ilk numune değerlendirmesinin isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, söz konusu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan temel ilkelere uygun olduğu, bununla birlikte idareye şikayet üzerine yapılan 2’nci numune değerlendirmesinin ise isteklinin katılımıyla gerçekleştirilmediği ve idare tarafından yeni bir numune talebinde bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda sunulan ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu, bununla birlikte idare tarafından bu yetki ve sorumluluk kullanılarak değerlendirme yapılırken kamu ihale mevzuatına ve kesinleşen ihale dokümanına uygun olarak isteklilerde herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde değerlendirme yapılması gerektiği, itirazen şikayete konu edilen ihalede farklı tarihlerde düzenlenmiş numune tutanakları arasındaki değerlendirmelerde farklılıkların bulunduğu, ilk numune değerlendirme işleminin başvuru sahibi isteklinin katılımıyla gerçekleştirilirken ikinci numune değerlendirme işleminin başvuru sahibi istekli davet edilmeyerek ve yeni bir numune istenmeyerek gerçekleştirildiği, her ne kadar kamu ihale mevzuatında idareler tarafından numune değerlendirme aşamasında isteklilerin davet edilme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, anılan ihalede idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun … 5’inci maddesinde yer alan saydamlık, eşit muamele ve güvenirlilik ilkelerine aykırılık oluşturduğu, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin katılımıyla gerçekleştirilecek yeni bir numune değerlendirmesi sonucunda anılan aykırılıklar ortadan kaldırılarak ihale sürecinin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabileceği, dolayısıyla idare tarafından ihalenin 1’inci kısmında başvuru sahibi istekliye ilişkin tekrardan numune değerlendirmesi yapılarak ihale sürecinin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuruya konu ihalenin 1’inci kısmına ilişkin numune değerlendirmesinin ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından numune istenilerek anılan isteklinin katılımıyla yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”